فرمول های ریاضی

یک ضلع × خودش = مساحت مربع


یک ضلع × 4 = محیط مربع


طول × عرض = مساحت مستطیل


2× (طول + عرض) = محیط مستطیل


2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث


مجموع سه ضلع = محیط مثلث


نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه


مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه


2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی


یک ضلع × 4 = محیط لوزی


ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع


مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع


عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره


14/3 × شعاع × شعاع


14/3 × قطر = محیط دایره


  مساحت کره


مساحت مستطیل

محیط مستطیل, مساحت مستطیل, فرمول های مستطیلنکات مستطیل ,

منبع : دانلود آهنگ جدید |ریاضی پایه پنجم
برچسب ها : مساحت ,محیط ,مستطیل ,قاعده ,شعاع ,مجموع ,مساحت مستطیل ,متوازی الاضلاع ,محیط مستطیل ,کوچک مساحت